Magazine Logo

Er zijn 9 resultaten voor:

Placeholder image

Bindende zorg

Veel psychiatrische patiënten vallen buiten de zorg. Ze zitten achter de geraniums of belanden in de goot of de gevangenis. De ggz bereikt deze patiënten onvoldoende of weet ze niet in zorg te houden. Om dat te veranderen zal de zorg meer bindend moeten worden. Dit artikel verkent componenten van een bindend zorgsysteem dat attractief is, waaraan patiënten kunnen hechten en waarin zij aan hun eigen herstel kunnen werken, terwijl dat systeem zelf ook actief bindt met assertieve zorg. Met verleiden, bemoeien, maar zonodig ook met dwang.

1-6-2006 - Remmers van Veldhuizen
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

CONGRESVERSLAG - IPS in Nederland: kom op, het kan best!

Op 30 maart vond in conferentieoord 'De Eenhoorn' in Amersfoort de lange verwachte IPS- conferentie plaats onder de titel: 'Arbeidsintegratie met de beste papieren. Is IPS geschikt voor mensen met psychiatrische beperkingen in Nederland?' De dag was georganiseerd onder auspiciën van het Trimbos-instituut en het Kenniscentrum Rehabilitatie. Het programma vermeldde een aantal indrukwekkende sprekers, de uitkomsten van het implementatieonderzoek zouden worden gepresenteerd en de grondleggers van Individual Placement and Support, Bob Drake en Deborah Becker, waren uit de Verenigde Staten overgekomen. Kortom, het beloofde een spannende dag te worden.

1-6-2006 - Jos Dröes
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

2 Redactioneel | Annette Plooy 5 Bindende zorg | Remmers van Veldhuizen 16 Methodische integratie van individuele rehabilitatie in Assertive Community Treatment | Jos Dröes en Annet Aalbers 26 Ziektemanagement en herstel | Eerste ervaringen met de implementatie van lllness Management & Recovery | Frits Bovenberg, Monique Hiwat en Bert-Jan Roosenschoon 35 Rehabilitatie en de rol van de behandelaar | Peiling in de ggz-praktijk | Marije Valenkamp, Wilma Swildens, Rick Mentjox en Jaap van Weeghel 44 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en ASS | Een werkzame combinatie | Jolande Zewuster en Dirk den Hollander 54 Méér dan bed, bad en brood | De kwaliteit van leven van cliënten uit de maatschappelijke opvang in Tilburg | José Buitendijk, Astrid Bosch en Anneke Dorrestein 60 Congresverslag | IPS in Nederland: kom op, het kan best! Jos Dröes

1-6-2006 -
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Methodische integratie van individuele rehabilitatie in Assertive Community Treatment

Assertive community treatment (ACT) is een belangrijk en centraal onderdeel van de zorg voor mensen met ernstige psychische en/of verslavingsproblematiek die de neiging hebben zorg te mijden of te snel te beëindigen. ACT heeft van oorsprong een belangrijke rehabilitatiecomponent die tot nu toe echter onvoldoende uit de verf komt. In dit artikel beschrijven we hoe de methodiek van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) kan worden geïntegreerd in de werkwijze van een ACT-team. Dit vereist het onderscheiden van behandeling, probleemoplossing, wensverwerkelijking en bemoeizorg op een achttal terreinen. Waar mogelijk zijn de wensen van cliënten het uitgangspunt van de hulpverlening.

1-6-2006 - Jos Dröes en Annet Aalbers
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Méér dan bed, bad en brood - De kwaliteit van leven van cliënten uit de maatschappelijke opvang in Tilburg

Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse in Tilburg onderzocht het afgelopen jaar samen met het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant hoe haar cliënten hun kwaliteit van leven ervaren. Honderdzesenzestig cliënten die gebruikmaken van de opvang werden bevraagd aan de hand van de vragenlijst Lancashire Kwaliteit van Leven Profiel, uitgebreide Nederlandse versie (Van Nieuwenhuizen, 1998), een instrument dat vooral ontwikkeld en toegepast is in de psychiatrie. Een onderzoek op deze schaal komt nauwelijks voor in de maatschappelijke opvang. Traverse wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor beleidsontwikkeling, vraagsturing en vorming van methodiek.

1-6-2006 - José Buitendijk, Astrid Bosch en Anneke Dorrestein
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

REDACTIONEEL

Waarom bindt de langdurige zorg niet meer? Deze vraag stelt Remmers van Veldhuizen, psychiater en directeur Zorgont-wikkeling van Noord-Holland Noord, zich in het openingsartikel van deze Passage. Waarom worden zoveel mensen die eigenlijk langdurig van zorg afhankelijk zijn niet bereikt door die zorg of waarom verliezen ze het contact? De gevolgen zijn bekend: dakloosheid of geraniums, gevangenis of tbs-kliniek. Gevolgen die des te klemmender zijn nu de tolerantie in de samenleving afneemt en een terugkeer naar repressie dreigt. Zij die nu nog in vrijheid leven - zij het in erbarmelijke omstandigheden - worden bedreigd door de roep om reïnstitutionalisering, zoals onlangs in het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang van de drie grote steden. De zorg bindt niet meer. Van Veldhuizen koppelt dit onder meer aan het verlies van sociale verbanden, veranderde opvattingen over paternalisme versus autonomie en de afbraak van begrenzing, binnen en buiten de psychiatrie. Door 'psychologische deïnstitutionalisering' heeft ook het APZ zijn structurerende functie verloren. Voeg daarbij de door de auteur verafschuwde Wet BOPZ en de problemen zijn duidelijk. Maar het gebrek aan begrenzing en dwang vormen maar één kant van de medaille. Van Veldhuizen legt met nadruk ook de vinger op een andere gevoelige plek: het weinig aantrekkelijke karakter van de aangeboden zorg. De zorg weet evenmin op een positieve manier te binden. Hulpverleners worden vaak als bemoeizuchtig en betuttelend ervaren, om over de onaantrekkelijkheid van medicatie nog maar te zwijgen. Gegeven het aanbod is het geen wonder dat zo veel patiënten zich van de zorg afkeren. Wat te doen? In zijn artikel schetst de auteur een breed spectrum aan mogelijk bindende technieken, van de opbouw van relationele vaardigheden bij hulpverleners tot bemoei-zorg en uitbreiding van dwang - ook ambulant. De aantrekkelijkheid van de zorg kan onder meer worden verhoogd door cliënten naast (en misschien wel in ruil voor) de behandeling praktische voordelen aan te bieden, variërend van huisvesting tot opiaatvervangende middelen. Van Veldhuizen zoekt ook aansluiting bij de noties van de herstelbeweging: cliënten hechten zich in zijn visie eerder aan zorg als zij op zoek gaan naar nieuwe doelen en zelfverwerkelijking. Bij dit alles lijkt hij overigens wel vast te houden aan het primaat van medicamenteuze behandeling. Medicatie staat voorop; de kunst is om het beter te brengen! Veel van de door Van Veldhuizen geschetste technieken komen samen in de ACT-methodiek en de variant FACT. Hij ziet dit als een belangrijke organisatievorm voor de realisering van bindende zorg. Jos Dröes en Annet Aalbers plaatsen in hun artikel echter een kanttekening bij het functioneren van ACT. Op het gebied van rehabilitatie valt daar nog wel het een en ander te winnen. ACT had oorspronkelijk wel degelijk een hoog rehabilitatiegehalte, maar de resultaten op het gebied van verbetering van psychosociaal functioneren zijn teleurstellend

1-6-2006 - Annette Plooy
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehabilitatie en de rol van de behandelaar - Peiling in de ggz-praktijk

Hoe eerder je bij mensen met ernstige psychiatrische problemen begint met rehabilitatie in de hulpverlening, des te beter. Dit wordt steeds meer ingezien (Van Wel e.a., 2002; Van Weeghel, 2005). Rehabilitatie staat in dienst van 'herstellen': het persoonlijke proces van mensen die meer greep op hun psychische stoornis proberen te krijgen, hun eigen leven weer vorm proberen te geven en daarbij gaandeweg een nieuw zelfgevoel ontwikkelen (Anthony, 1993). Een samenhangend aanbod van behandeling en rehabilitatie is gewenst om een cliënt zo goed mogelijk bij zijn of haar herstelproces te ondersteunen (Boevink & Dröes, 2000). Wat ieders bijdrage aan zo'n aanbod kan zijn en hoe behandelaars en rehabilitatiebegeleiders hun hulp optimaal kunnen afstemmen, is in de praktijk niet altijd helder. Deze constatering leidde binnen Altrecht GGZ tot een verkennend onderzoek naar de rol van de behandelaar bij rehabilitatie. We namen vragenlijsten af bij behandelaars (psychiaters, psychologen) en rehabilitatiebegeleiders (veelal verpleegkundigen) van Altrecht. In dit artikel geven we de bevindingen weer.

1-6-2006 - Marije Valenkamp, Wilma Swildens, Rick Mentjox en Jaap van Weeghel
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en ASS - Een werkzame combinatie

In dit artikel beschrijven we het gebruik van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) in de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS). We beschrijven kort de kernelementen van het SRH, waarbij we per fase van het SRH aandachtspunten geven voor het gebruik bij mensen met autisme. Aan het einde van het artikel illustreren we de toepassing van de methodiek aan de hand van een casus. Het artikel vloeit voort uit een samenwerkingsproject van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, het Dr. Leo Kannerhuis en STORM Rehabilitatie. In het project werd de betekenis van de rehabilitatiebenadering voor mensen met een ASS onderzocht (Zewuster & Den Hollander, 2005). Beide auteurs zijn als externe adviseurs bij dit traject betrokken. Dit artikel is een weergave van de eerste resultaten van dit ontwikkeltraject en is bedoeld om het werkveld te informeren maar vooral ook om vanuit het werkveld nieuwe gezichtspunten te krijgen voor verdere ontwikkeling.

1-6-2006 - Jolande Zewuster en Dirk den Hollander
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ziektemanagement en herstel - Eerste ervaringen met de implementatie van Illness Management & Recovery

Illness Management & Recovery (IMR) is een bundeling van verschillende zorgvormen gericht op herstel. De cliënt leert zelf de regie te nemen over zijn ziekte (ziektemanagement) en zelf de juiste keuzes te maken als hem de juiste informatie en vaardigheden worden aangeboden. IMR kan in een ambulante of deeltijdsetting in enkele maanden aan de cliënt worden geboden. IMR is één van de Evidence Based Practices (EBP's) uit de Verenigde Staten, maar is in Nederland nog nauwelijks toegepast. Bij de GGZ Groep Europoort in Rotterdam zijn er inmiddels echter goede ervaringen mee opgedaan, die in dit artikel worden beschreven.

1-6-2006 - Frits Bovenberg, Monique Hiwat en Bert-Jan Roosenschoon
Editie 2 - 2006
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website