Magazine Logo

Er zijn 8 resultaten voor:

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

20-8-2020 -
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

ASS of onveilige hechting bij volwassenen: een diagnostische uitdaging

De overlap tussen de symptomen van autismespectrumstoornissen (ASS) en uitingsvormen van onveilige gehechtheid stelt clinici voor een diagnostische uitdaging. Wat zij onder andere gemeenschappelijk kunnen hebben is: moeite met mentaliseren, emotieregulatieproblemen, behoefte aan structuur, cognitieve rigiditeit, verhoogde prikkelgevoeligheid en een gevoel van moeilijk een verbinding met anderen aan te kunnen gaan. In dit essay wordt geprobeerd handvatten te geven om, waar mogelijk, het onderscheid te maken tussen beide condities om de specificiteit van het diagnostisch onderzoek te verhogen en de behandeling van de individuele patiënt te kunnen optimaliseren.

20-8-2020 - Nanda Tak
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Autisme en gehechtheid

Gehechtheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie is gekoppeld aan de sensitiviteit van de ouder. Bij kinderen met autisme speelt gehechtheid ook een heel belangrijke rol in de ontwikkeling en de effecten van de gehechtheidsrelatie zijn bij kinderen met ASS nog veel sterker. Door verhoging van de sensitiviteit voor autisme bij ouders, ervaren zowel ouders als kinderen positieve effecten in interactie en ontwikkeling. Het is van groot belang ouders te ondersteunen in het herkennen van het autisme van hun kind ten behoeve van de sensitiviteit naar- en gehechtheid van het kind.

20-8-2020 - Fabienne Naber
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Autistische breinen praten over het autistische brein

Deze bijdrage is geïnspireerd op reacties van de (Vlaamse) Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme op de HIPPEA-theorie die we mochten voorstellen op een ledendag. De reacties van deze groep waren positief omdat de theorie ‘autisme’ beschouwt als een ‘andere manier van omgaan’ met (onzekerheid in) informatieverwerken in plaats van als een sociaal of cognitief tekort. De theorie sluit aan op de ervaringswereld van de groep en geeft uitleg over bepaalde autistische kenmerken, zoals overprikkeling en de compensatiestrategie om meer voorspelbare omgevingen te creeren. De kern van de theorie is dat eventuele sociale problematiek voortkomt uit de atypische verwerking van informatie in plaats van dat het de essentie is van autisme. Hoe beter we dit cruciaal verschil begrijpen, hoe groter de kans is dat sociale problematiek wordt voorkomen en de sterke kanten van autisme tot hun recht zullen komen. De reacties in de sessie geven aan hoe de HIPPEA-theorie aanleiding kan zijn om de beeldvorming rond autisme te nuanceren en kan inspireren tot een gerichter onderzoek naar de authentieke bijdrage van autisme aan de diversiteit in onze samenleving.

20-8-2020 - Jo Bervoets, Sander Van De Cruys
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De degelijkheid van de ASS-diagnose in Nederland

Binnen een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een uitgebreid dossieronderzoek uitgevoerd waarbij is nagegaan of de ASS-diagnose gebaseerd is op de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ASS bij kinderen en jongeren, zoals verwoord door Schothorst en collega’s (2009), en of in de dossiers de diagnostische criteria van de American Psychiatric Association duidelijk terug te vinden zijn. Het bleek dat in 26,4% van de 72 onderzochte dossiers volledig werd gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijn. De diagnostische criteria van de DSM-IV-TR en de DSM-5 waren duidelijk terug te vinden in respectievelijk 38,9 en 44,4% van de dossiers. Dus, relatief veel diagnoses waren gesteld zonder een duidelijke onderbouwing. Verder bleek dat de positieve voorspellende waarde (PVW) van de ADOS groot was (60,4%) wat aangeeft dat het gebruik van een goed gevalideerd en gestandaardiseerd observatie-instrument belangrijk is in het diagnostisch proces. Al met al pleiten de resultaten voor een meer gedegen diagnostiek waarbij de nadruk moet liggen op een duidelijke onderbouwing van de diagnose in het dossier. Op deze manier voorkomen we hopelijk dat er cliënten onnodig een ASS-diagnose krijgen.

20-8-2020 - Karen Braamse, Mie Dereu
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Maakt huidskleur uit bij de identificatie van autisme?

Kinderen uit etnische minderheidsgroepen ontvangen gemiddeld op latere leeftijd een autismediagnose. Zo zijn zwarte kinderen in de Verenigde Staten vaak een jaar ouder dan witte kinderen voordat bij hen autisme wordt vastgesteld. Ook ontvangen zij vaker een diagnose van een antisociale gedragsstoornis in vergelijking met hun witte leeftijdsgenoten. Obeid en collega’s (2020) onderzochten daarom in een Amerikaanse studentenpopulatie (n = 493) of onjuiste beelden en ideeën van autisme bijdragen aan een latere identificatie van autisme bij kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Alle deelnemers lazen een beschrijving van een kind met autistische eigenschappen (zonder dat ‘autisme’ werd vermeld) en zagen een bijbehorende afbeelding van een zwart of wit kind. Daarna beantwoordden zij vragen over hoe waarschijnlijk het was dat zij zouden omgaan met dit kind. Dit is een standaardmethode voor het bepalen van sociale afstand (stigmatiserende gedragstendenties). Daarna werd aan iedere deelnemer de volgende twee vragen gesteld. 1) Hoe zou je de conditie van dit kind noemen? 2) Hoe waarschijnlijk is het dat dit kind autisme heeft? Naast een vignet over een kind met autistische eigenschappen, lazen deelnemers ook een vignet over een kind met kenmerken van een antisociale gedragsstoornis en vulden zij opnieuw vragen in over de waarschijnlijkheid van sociaal contact en de mogelijke conditie van het kind. Vanwege het gevaar voor sociaal wenselijke antwoorden en problemen met introspectie op expliciete vragenlijsten gebruikten de onderzoekers ook twee impliciete associatietests. Tijdens een impliciete associatietest krijgt de deelnemer op een computerscherm woorden te zien die zo snel mogelijk moeten worden toegewezen aan een van twee categorieën.

20-8-2020 - Anke Scheeren
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Participatie van jongeren met ASS in de kerkelijke gemeente

Dit onderzoek richt zich op verbetering van de participatiemogelijkheden van jongeren met autisme in de kerkelijke gemeenten. Aan de hand van achttien uitgebreide interviews is er een aantal randvoorwaarden beschreven die participatie in de kerkelijke gemeente bevorderen. Deze hebben te maken met veiligheid, gewoontevorming, informatie en attitude, en relatie. Een belangrijke uitkomst van de studie is dat ambtsdragers over te weinig relevante informatie beschikken over wat autisme inhoudt. Terwijl ambtsdragers aangeven behoefte te hebben aan meer informatie hieromtrent. Vandaar het voorstel om in elke kerkelijke gemeente een vast contactpersoon voor jongeren aan te stellen die goed geïnformeerd is over autisme.

20-8-2020 - Bart-Jan Noorlander
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Stem- en spraakkenmerken bij ASS en schizofrenie

Gekeken is naar het onderscheidend vermogen van stem- en spraakkenmerken van mensen met autismespectrumstoornissen, mensen met schizofrenie en een controlegroep. De drie groepen werden vergeleken op vier hoofdvariabelen: tempo, frequentie, volume en prosodie. Ook covariabelen die mogelijk van invloed zijn op spraakkarakteristieken, zoals roken en medicijngebruik, werden in de analyses meegenomen. De duidelijkste verschillen zijn gevonden tussen de groep mensen met autisme en de controlegroep in het stemvolume. De groep mensen met schizofrenie scoorde tussen beide groepen in.

20-8-2020 - Mans Stock, Tony Bloemendaal
Editie 3 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website