Magazine Logo

Er zijn 6 resultaten voor:

Placeholder image

Data-gedreven aanpak: zoek de verschillen tussen diagnoses

Het is niet nieuw dat er door sommige wetenschappers hardop getwijfeld wordt aan de validiteit en dus de houdbaarheid van sommige diagnostische categorieën zoals beschreven in de DSM en ICD. Het is wel nieuw dat er steeds meer geavanceerde methoden worden ingezet om de validiteit van deze diagnostische categorieën te toetsen. In een recente studie gepubliceerd in Translational Psychiatry gebruiken Kushki en collega’s (2019) een data-gedreven aanpak om kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen opnieuw in te delen. Frappante uitkomst: deze indeling verschilt behoorlijk van de klassieke ordening op basis van klinische diagnoses. De onderzoekers juichen daarom een paradigmaverschuiving toe waarin de bestaande definities van ontwikkelingsstoornissen worden uitgedaagd.

19-3-2020 - Rik Schalbroeck, Jean-Paul Selten
Editie 1 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De mening van psychiaters over antipsychotica bij volwassenen met ASS

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis met als kernsymptomen enerzijds persisterende deficiënties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties en anderzijds beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Gedragsmodificatie is hiervoor meestal de therapie van voorkeur. Bepaalde manifestaties van ASS, zoals hypersensitiviteit en irritabiliteit (zelfverwondend gedrag, woedeaanvallen), kunnen echter een aangrijpingspunt zijn voor farmacotherapie, met name antipsychotica. Het doel van dit onderzoek was om de mening in kaart te brengen van volwassenenpsychiaters en assistenten in opleiding Volwassenenpsychiatrie omtrent het voorschrijven van antipsychotica bij volwassen patiënten met diagnose ‘ASS’. Het voorschrijven van antipsychotica werd in kaart gebracht met een elektronische vragenlijst; de antwoorden werden getoetst aan de bestaande vakliteratuur via de database Medline/PubMed en de Mesh-termen ‘autistic disorder’ en ‘antipsychotic agents’. De resultaten geven aan dat 28 van de 34 respondenten het voorschrijven van antipsychotica nuttig vonden, 31 schreven effectief antipsychotica voor, 19 opteerden voor aripiprazol. Dus de meeste respondenten vinden het voorschrijven van antipsychotica bij patiënten met ASS nuttig voor wat betreft de hypersensitiviteit en irritabiliteit, niet voor de kernsymptomen. Bij voorkeur werken de bevraagde artsen met aripiprazol en risperidon in lage opstartdosis. De meest voorkomende nevenwerkingen bij hun patiëntenpopulatie zijn metabole nevenwerkingen en negatieve symptomen.

19-3-2020 - Gerd Gabriël Devos, Jean Steyaert, Catharina Struyven
Editie 1 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS

In dit artikel wordt de rol van de regiebehandelaar in de hulpverlening aan volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) onder de aandacht gebracht en gerelateerd aan het model kwaliteitsstatuut ggz (2018) en de Zorgstandaard Autisme (2017). Om inzicht te krijgen in de visie van ASS ggz-hulpverleners op het regiebehandelaarschap, werd bij hen tijdens het najaarssymposium (gehouden op 30 oktober 2018) van het Consortium Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen (CASS18+) een enquête afgenomen. De resultaten worden hier besproken.

19-3-2020 - Marije Swets, Marleen Monsma, Richard Vuijk, Caroline Schuurman
Editie 1 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gevolgen van een misdiagnose en behandeling bij vrouwen met ASS

Uit de literatuur en de dagelijkse praktijk komt naar voren dat het voor hulpverleners vaak moeilijk is om goed onderscheid te maken tussen de diagnoses ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’ (BPS) en ‘autismespectrumstoornis’ (ASS). Het doel van dit onderzoek is om de gevolgen te inventariseren van een diagnose en behandeling gericht op BPS bij vrouwen met gemiste diagnose ‘ASS’. Tien vrouwen die in behandeling zijn voor autisme zijn aan de hand van een topiclijst geïnterviewd. De verbatim uitgewerkte verslagen zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van een codeerboom. De respondenten gaven aan dat ze gemiddeld een periode van 11,4 jaar de diagnose ‘BPS’ hebben gehad. Deze diagnose kwam bij alle respondenten te vervallen nadat ze de diagnose ‘ASS’ kregen.

19-3-2020 - Anneke Nieuwe Weme, Yvonne Bouman
Editie 1 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Autisme en psychose delen een lange en complexe geschiedenis. Hoewel er lang werd gedacht dat psychose niet vaak voorkwam bij autisme, laten recente onderzoeken een drie tot vijf keer hoger risico op psychotische ervaringen en psychotische stoornissen zien bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Er zijn aanwijzingen dat dit risico (deels) verklaard kan worden door sociale uitsluiting van mensen met ASS. Het is dringend gewenst dat er goed onderzoek komt naar interventies ter bevordering van vroege identificatie en behandeling van psychotische klachten bij autisme.

19-3-2020 - Rik Schalbroeck, Jean-Paul Selten
Editie 1 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) bij autisme

Dit artikel beschrijft de algemene opvattingen over systeemtherapie en -diagnostiek en richt zich op de invloed van ASS op partners, ouders en kinderen en andersom. Daarna wordt in beeld gebracht welke vormen van systeemtherapie kunnen worden ingezet en wat dit van de attitude van de therapeut vraagt.

19-3-2020 - Erik van de Kraats
Editie 1 - 2020
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website