Magazine Logo

Er zijn 5 resultaten voor:

Placeholder image

Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen met ASS (7-12 jaar oud; n = 140) random toegewezen aan een wachtlijstcontrole of ToM-training waarbij acht weken lang groepslessen werden aangeboden waarin vaardigheden aan bod kwamen zoals emotieherkenning, verbeelding, begrijpen van misleiding en humor. Na deze acht weken werden kinderen getest op ToM- en emotiebegriptaken en ouder- en leerkrachtvragenlijsten over sociaal gedrag geanalyseerd. Follow-updata voor de trainingsgroep werden verzameld na drie maanden. De training had een positief effect op ToM-begrip, dat ook na drie maanden nog te zien was. Ook ouders rapporteerden verbeteringen op het gebied van sociale vaardigheden. Deze waren met name zichtbaar voor wat betreft algemene en ASS-gerelateerde vaardigheden. Echter, verbetering in concrete ToM-gerelateerde vaardigheden waren minder zichtbaar. Uit leerkrachtrapportage over sociaal gedrag kwam het effect van de training niet naar voren. De ToM-training verbetert met name het inzicht van kinderen en effecten zijn ook zichtbaar in het alledaags gedrag. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en nieuwe behandelvormen worden besproken.

2-9-2019 - Sander Begeer, Elske Hoddenbach, Emeline van Wettum, Anke Scheeren, Danielle de Veld
Editie 3 - 2019
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interactieve tekentest meet wederkerigheid bij ASS

De interactieve tekentest (IDT) is een nieuwe test ontwikkeld in de klinische praktijk. De test meet de kwaliteit van wederkerig gedrag bij een kind tijdens spontane interacties met de onderzoeker. Het vaststellen van beperkingen van wederkerig gedrag is belangrijk bij het diagnosticeren van ASS (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013). In mijn proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek met het instrument. De betrouwbaarheid en validiteit van de IDT zijn redelijk tot goed en duidelijke verschillen zijn aangetoond in de kwaliteit van wederkerig gedrag tussen groepen met en zonder ASS. Met name het meewerken aan initiatieven van de onderzoeker is, ongeacht leeftijd en IQ, beperkt bij de groep met ASS. Jongens en meisjes zonder ASS presteerden hetzelfde. Echter, in de groep met ASS was de kwaliteit van wederkerigheid bij de meisjes beter dan bij de jongens maar nog altijd minder vergeleken met de deelnemers zonder ASS. Door het non-verbale karakter van de IDT en het niveau van vereiste wederkerigheid is de test ook inzetbaar bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (WISC IQ 50-85) en anderstaligen. De eerste onderzoeksresultaten bij volwassenen en met een digitale versie van de test zijn veelbelovend.

2-9-2019 - Tineke Backer van Ommeren-van der Meer, Hans M. Koot, Sander Begeer
Editie 3 - 2019
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Peercoaching voor studenten met een autismespectrumstoornis in het hoger onderwijs

Het aantal studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) dat deelneemt aan het hoger onderwijs is in de afgelopen decennia verveelvoudigd. Eerder onderzoek laat zien dat zij problemen met studeren hebben die direct gerelateerd zijn aan de kernsymptomen van ASS. Om die reden hebben de studentenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met het autismeteam van GGZ Buitenamstel (het huidige dr. Leo Kannerhuis) in 2004 het Autismeproject opgericht. Het project faciliteert peercoaching aan studenten met ASS. Het huidige artikel beschrijft het ontstaan van het Autismeproject, zijn huidige vorm en de resultaten van een enquête onder de peercoaches.

2-9-2019 - M.J. Wierstra, R.J. Bosman, J. Mensink, E.C. Bostelaar
Editie 3 - 2019
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Sensorische verwerkingsproblemen bij zedenpatiënten met ASS

Bij acht forensisch-psychiatrische zedendelinquenten met een ASS is nagegaan of hun sensorische prikkelverwerking afwijkingen vertoont en, zo ja, of patiënten een verband ervaren met problemen die daaruit voortvloeien en hun delictgedrag. Een thematische analyse van semigestructureerde interviews laat zien dat er bij alle respondenten sprake is van afwijkende sensorische prikkelverwerking. Bij zeven van de acht leidde dit tot problemen op diverse gebieden, de helft ervoer een relatie met het delictgedrag. Geconcludeerd wordt dat afwijkende sensorische prikkelverwerking van deze groep patiënten de aandacht verdient in de forensische behandeling.

2-9-2019 - Wouter Radius, Sylvia Lammers, Rianne Bosch, Ko Hummelen
Editie 3 - 2019
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Juridische problemen als gevolg van autisme

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel in ieder geval op mensen die een ontwikkelingsstoornis hebben, dan wel waarbij de diagnose ASS is vastgesteld. Het is mijn ervaring dat deze groep mensen sneller in de problemen kan komen, waarbij de juridische hulp lang niet altijd toereikend is en aansluit bij hun behoefte.

2-9-2019 - Remy Janischka
Editie 3 - 2019
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website