Magazine Logo

Er zijn 11 resultaten voor:

Placeholder image

De beveiliging van burgerschap. Spanningen tussen binnenlandse veiligheid en men-senrechten in de Europese controle op immigratie

Uit naam van bescherming van de binnenlandse veiligheid is in Nederland en Europa de controle op immigratie de laatste twee decennia aanzienlijk verstevigd. Nieuwe controle- en veiligheidsmaatregelen beveiligen echter niet alleen tegen vastgestelde bedreigingen van buiten. Ze worden ook ingezet in de controle op asielzoekers zónder dat concrete bedreigingen zijn vastgesteld. Dit is niet zonder gevolgen voor de mensenrechten van niet alleen vluchtelingen en asielzoekers.

1-10-2009 - Hilde van ‘t Klooster
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De plaats van de mensenrechten. Over de grondslagen van het humanisme

Wie wenn...Europa wieder erwachen wollte, wenn ein Staat der Staaten uns be-vorstande! Sollte etwa die Hierarchie...das Prinzip des Staatenvereins als intellektuale Anschauung des politischen Ichs seyn?' Novalis (1772-1801) In dit artikel wordt de impliciete hiërarchie van de mensenrechten blootgelegd en op grond daarvan wordt een systeem van grondrechten uitgewerkt dat de grondslag vormt van de humanistiek en de basis legt voor de hoofddoelen en prioriteiten van het humanistisch engagement. Hiërarchie wordt meestal als een negatief begrip beschouwd, maar is in feite de impliciete structuur van een normatief systeem. Eerst zal het begrip hiërarchie in het recht onderzocht worden, in het bijzonder de hiërarchie binnen de mensenrechten. Daarna is het doel de prioriteiten van het humanistische handelen te formuleren. De prioriteiten van dit handelen zijn de kosmopolitisering van de politiek en de extensie van het idee van burgerschap. Beide worden verenigd in het 'idee van Europa'.

1-10-2009 - Fernando Suárez Müller
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een kritische blik op het Nederlandse veiligheidsbeleid. Interview met Britta Böhler

Britta Böhler is misschien wel de bekendste vrouwelijke advocaat in Nederland. We weten van haar dat ze niet terugschrikt voor zaken met een zware politieke lading. Ze heeft terreurverdachten verdedigd zoals Volkert van der G. en Samir A., maar ook verschillende boeken geschreven waarin ze pleit voor een eerlijke en heldere rechtsgang in Nederland. Böhler heeft zich dikwijls kritisch uitgelaten over politieke inmenging binnen het recht, toch is zij ook sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Femke Kaulingfreks en Sybrandt van Keulen hebben de Amsterdamse advocaat opgezocht in haar kantoor en uitgebreid gesproken over haar visie op asielbeleid, terrorisme en privacy-wetgeving. Böhler blikt terug op zeer bewogen jaren en kijkt hoopvol vooruit naar de politieke en rechtstatelijke toekomst van Nederland met name in relatie tot de Verenigde Staten.

1-10-2009 - Femke Kaulingfreks & Sybrandt van Keulen
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een nieuwe visie op veiligheid. In gesprek met Tini van Goor van H I V O S over ontwik-kelingssamenwerking en mondiale veiligheid

De afgelopen jaren kreeg het thema 'veiligheid' een nieuwe betekenis in de wereld van internationale samenwerking. Het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) ervaart dat in hun dagelijks werk met partnerorganisaties in het Zuiden, maar ziet dat ook in de manier waarop ontwikkeling daar en veiligheid hier in Nederland met elkaar in verband worden gebracht. Hieronder een verslag van een gesprek met Tini van Goor, Hoofd van het Bureau Democratisering, Rechten, Aids en Gender van Hivos in Den Haag.

1-10-2009 - Caroline Suransky & Hilde van ’t Klooster
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het hellende vlak

Marteling mag niet. Dat is in allerlei verdragen vastgelegd en was de laatste tientallen jaren van de vorige eeuw een speerpunt van de westerse landen in de internationale politiek. Het denkkader van de oorlog tegen het terrorisme bracht daar verandering in. Het idee van absolute verwerpelijkheid van marteling bleek niet zo heel diep geworteld. Het formele verbod op marteling bleef in stand, maar aan de definitie van marteling werd wel gemorreld. En het werd duidelijker dan ooit dat internationale politieke, juridische en politionele samenwerking niet ondergeschikt is aan de strijd tegen marteling.

1-10-2009 - Harry Hummel
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2 Veiligheid en schijnveiligheid 5 Ten geleide ? Harry Kunneman Het hellende vlak ? Harry Hummel 13 Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alternatieve benadering? ? Jan Jaap van Oosterzee & Gijsbert van Iterson Scholten 24 Een kritische blik op het Nederlandse veiligheidsbeleid. Interview met Britta Böhler ? Femke Kaulingfreks & Sybrandt van Keulen 34 De beveiliging van burgerschap. Spanningen tussen binnenlandse veiligheid en mensenrechten in de Europese controle op immigratie ? Hilde van 't Klooster 46 De plaats van de mensenrechten. Over de grondslagen van het humanisme ? Fernando Suarez Müller* 58 Een nieuwe visie op veiligheid. In gesprek met Tini van Goor van HIVOS over ontwikkelingssamenwerking en mondiale veiligheid ? Caroline Suransky & Hilde van 't Klooster 67 Over het dragen van een wapen door de geestelijk verzorger. Een persoonlijke reflectie ? Erwin Kamp 78 Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met RFID-chips ? Lonneke van der Velden & Mark Ponte 89 Recensies Dick van der Meij bespreekt Making Modern Muslims. The politics of Islamic education in Southeast Asia van Robert W. Hefner (red). Hilde Ham bespreekt Ethnographic methods van Karen O'Reilly.

1-10-2009 -
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Over het dragen van een wapen door de geestelijk verzorger. Een persoonlijke reflectie

Na de beëindiging van de Koude Oorlog zijn de taken van de Nederlandse krijgsmacht en de wijze waarop hier door de politiek invulling aan wordt gegeven drastisch veranderd. De twee grootste veranderingen zijn de opschorting van de dienstplicht en een intensivering van de deelname aan internationale vredesoperaties. Deze twee ontwikkelingen hebben het werk van de geestelijk verzorger bij de krijgsmacht ingrijpend veranderd. Door het opereren tijdens uitzendingen in een hoog geweldspectrum worden geestelijk verzorgers direct betrokken bij het gebruik en de gevolgen van geweld, zeker als zij er voor kiezen om mee op patrouille te gaan. Moet een geestelijk verzorger, met een beroep op het recht om het eigen leven te beschermen, een wapen kunnen dragen?

1-10-2009 - Erwin Kamp
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recensies

De politiek van islamitisch onderricht Robert W. Hefner, red. (2009). Making Modern Muslims. The politics of Islamic edu-cation in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai'i Press. 246 blz. ISBN 978 0 8248 3280 3 De VS, Azië en Europa kregen aan het begin van 21e eeuw te maken met een reeks terroristische acties. De opvallendste van deze waren natuurlijk de aanvallen van 9/11 op het WTC in New York en het Pentagon, de Bali-bommen, de bomaanvallen in Madrid en Londen en die op de Australische Ambassade en het Marriot hotel in Jakarta. Het islamitisch geïnspireerd geweld leek zich als een olievlek te verspreiden en er werd gevreesd voor een snelle verspreiding van islamitisch geïnspireerde moorden en andere criminele acties. Men ging ervan uit dat alle belangrijke aanvallen werden ingegeven door georganiseerde internationale islamitische radicale bewegingen. Het Westen en andere landen begonnen zich ernstig zorgen te maken over de oorsprong van al dit radicalisme en hoe dit werd verspreid, vooral onder de jongere generaties. De aandacht richtte zich al snel op de islamitische scholen en het islamitisch onderwijsbeleid, vooral in Zuidoost-Azië. Er is een enorme diversiteit aan islamitische scholen in deze regio, maar twee soorten vallen duidelijk op. Eén daarvan is het islamitische internaat (in Indonesië bekend als pesantren en in Maleisië en Zuid-Thailand als pondok) en de andere is de madrasah. De eerste soort is traditioneler en daar beperkt men zich min of meer tot islamitische vakken, terwijl de tweede soort een mengeling biedt van islamitische vakken en algemene wetenschappen. Ik voeg hier onmiddellijk aan toe dat de diversiteit onder deze scholen enorm is en dat deze scholen veelal worden gekleurd door de persoonlijke voorkeuren van het schoolhoofd en door de plaatselijke tradities. Sommige pesantren zijn zo traditioneel dat moderne wetenschappen niet lijken te bestaan, terwijl op andere wordt lesgegeven in het Engels en het Arabisch en op dagelijks niveau veel aandacht wordt geschonken aan onderwijs in wetenschappen en de moderne wereld met gebruik van computerwetenschappen en het internet. Madrasah kunnen onderling ook verschillen, maar in mindere mate dan de pesantren.

1-10-2009 - Dick van der Meij en Hilde Ham
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ten geleide

Veiligheid en schijnveiligheid Dit themanummer van het Tijdschrift voor Humanistiek staat in het teken van een bijzonder actueel thema. Vanuit een kritisch humanistisch perspectief wordt onderzocht hoe vandaag de dag gedacht wordt over en gewerkt wordt aan veiligheid, zowel op mondiaal als op nationaal niveau. Het thema veiligheid roept sterke emoties en klemmende vragen op, rond vragen als terrorisme en de bestrijding daarvan, rond het vervagen van de grenzen tussen ondervragen en martelen, rond de verhouding tussen migratie en veiligheidsbeleid, rond nieuwe technologieën voor het volgen en bewaken van 'verdachten', en vooral ook rond het handhaven en schenden van mensenrechten. Met als algemene inzet kritisch tegenwicht te bieden aan de verharding van het maatschappelijke klimaat rond veiligheid en veiligheidsbeleid, worden die vragen in dit themanummer vanuit drie invalshoeken belicht. In de eerste plaats via kritische reflectie op actuele ontwikkelingen rond veiligheidsbeleid en immigratiebeleid; in de tweede plaats vanuit het perspectief van humanistische organisaties die in de praktijk met deze vragen worstelen, met name Hivos en de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht; en tenslotte vanuit filosofisch perspectief.

1-10-2009 - Harry Kunneman
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alterna-tieve benadering?

De dreiging die uitgaat van terrorisme is de afgelopen jaren weliswaar afgenomen, maar bepaalt nog steeds voor een belangrijk deel het veiligheidsbeleid van veel staten. In dit artikel wordt betoogd dat bij de bestrijding van terrorisme human security het uitgangspunt zou moeten zijn en dat terroristen niet 'buiten de menselijkheid' geplaatst moeten worden. Op grond van deze twee uitgangspunten formuleren de auteurs het begin van een alternatief, civiel antwoord op terrorisme. In dit civiele antwoord spelen maatschappelijke organisaties een belangrijke rol: in het controleren van overheden, maar ook in het deradicali-seren van terroristen.

1-10-2009 - Jan Jaap van Oosterzee & Gijsbert van Iterson Scholten
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met R F I D-chips

De ontwikkeling van nieuwe technologieën levert nieuwe vragen op over de surveillance society. Met het oog op de nabije toekomst bestaat de zorg of mensen nog uit controlenetwerken kunnen blijven. Dit artikel bespreekt enkele praktijkvoorbeelden van (artistiek) activisme en met name de omgang met Radio Frequency Identification (RFID). Middels technische bewerking kunnen kunstenaars en activisten interveniëren met informatie op RFID-chips. Daarnaast is RFID op te vatten als een interactief netwerkmiddel. Het RFID-debat moet niet alleen gaan over de technologie toelaten versus weren, maar ingaan op in welke vorm aan de informatienetwerken deel te nemen. Het is bovendien van belang toegankelijke en praktische middelen te ontwikkelen, waarmee mensen de technologie kunnen verkennen en er op in kunnen spelen.

1-10-2009 - Lonneke van der Velden & Mark Ponte
Editie 39 - 2009
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website