Magazine Logo

Er zijn 4 resultaten voor:

Placeholder image

Autismevriendelijke tandheelkunde: een noodzakelijke impuls

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) en de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) hebben in 2013 de NVVk/VBTGG werkgroep 'autismevriendelijke tandheelkunde' ingesteld. De werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om de tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), met/zonder verstandelijke beperking, een (forse) impuls te geven. The Dutch Association of Paediatric Dentistry (NVVK) and the The Dutch Society for Special Care Dentistry (VBTGG) installed in 2013 the NVVK / VBTGG working group 'autism friendly dentistry'. The working group has as main task to come with initiatives to give the dental care for people with autism spectrum disorder (ASD), with / without intellectual, disabilities a (substantial) boost.

1-3-2015 - Drs. J.H. Elhorst, Drs. C. Oortgijsen
Editie 1 - 2015
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Discrete Trial Teaching: een stap vooruit voor kinderen met autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking

De onderzoeken in dit proefschrift richten zich op de ontwikkeling en behandeling van kinderen met ASS en een VB. Het proefschrift bestaat uit de volgende drie delen: 1) de gedrags-kenmerken van kinderen met ASS en een VB, 2) de effectiviteit van vroegtijdige gedragstherapie (VGT), en 3) de condities vereist voor effectieve VGT. In het eerste deel laten studies zien dat kinderen met ASS en een VB ernstig beperkt zijn op diverse ontwikkelingsgebieden. Dit kan hun ontwikkeling negatief beïnvloeden. De resultaten van twee studies laten zien dat kinderen met ASS en een VB moeite hebben met het begrijpen van de intenties van anderen tijdens imitatie en non-verbale communicatie. In de volgende twee studies was er aandacht voor gedragsflexibiliteit, zoals gemeten met de Behavioral Flexibility Rating Scale (BFRS-r). We gebruikten de BFRS-r bij kinderen met ASS en een VB. We vonden ondermeer dat een hogere ontwikkelingsleeftijd en een hogere mate van ASS samenhangen met meer problemen ten aanzien van gedragsflexibiliteit. De laatste studie van deel I laat zien dat gedragsproblemen meer bijdragen aan opvoe-dingsstress dan de diagnose van het kind of de ontwikkelingsachterstand. De meta-analyse en de twee interventiestudies opgenomen in deel II van dit proefschrift bieden aanvullend bewijs voor de effectiviteit van VGT. In deel III laat een kosten-batenanalyse zien dat de geschatte lange termijn-besparingen groter zijn dan de kosten van de behandeling.

1-3-2015 - Dr. N. C. Peters-Scheffer
Editie 1 - 2015
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een andere kijk op autisme

Probleemstelling: Uit zelfrapportage van mensen met autisme, informatie van ouders en/of partners als ook uit klinische ervaring komen aanwijzingen naar voren dat sensorische informatiever-werkingsproblemen frequent voorkomen. Deze problemen kunnen het dagelijks leven en adaptief functioneren belemmeren. Systematisch navraag doen naar deze problemen is vooralsnog geen gemeengoed, zeker bij adolescenten en volwassenen. Gezien de bijgestelde criteria voor autisme in de DSM-5 is dit wel belangrijk. Doel van het onderzoek is tweeledig: 1. Sensorische informatieverwerkingspatronen bij adolescenten en volwassenen met autisme vergelijken met die van leeftijdsgenoten zonder autisme, en 2. Het meten van de sensitiviteit en responsiviteit van de betrokken hulpverleners voor sensorische informatieverwerking. Methode: Het betreft een cross-sectioneel cohortonderzoek waarbij een zelfbeoordelingvragenlijst naar sensorische informatieverwerking wordt afgenomen bij cliënten met autisme vanaf 11 jaar die in ambulante behandeling zijn bij GGZ Dimence. Daarnaast wordt een retrospectieve dossierstudie verricht naar de mate waarin hulpverleners aandacht hebben besteed aan sensorische informatieverwerking. Conclusie: Bijna alle onderzochte adolescenten en volwassenen met autisme (96%) blijkt sensorische informatie anders te verwerken dan leeftijdsgenoten zonder autisme. Zij zoeken vooral minder prikkels op. Het dossieronderzoek wijst uit dat 59% van de hulpverleners sensorische informatieverwerking gedocumenteerd heeft in het intakeverslag, waarbij in 15 % van deze dossiers dit heeft geleid tot een doel in de behandeling.

1-3-2015 - Maria Hekert & Bram Sizoo
Editie 1 - 2015
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

ReAttach Therapie voor Autisme: een multimodale aanpak in de praktijk

ReAttach Therapie voor Autisme is een interventie die zich richt op het verbeteren van knelpunten die kunnen optreden bij het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Binnen de brede doelgroep van mensen met autismespectrumstoornissen bestaan grote individuele verschillen m.b.t. neuropsychologisch disfunctioneren (Ben-Sasson A., 2009). Mensen met autisme vertonen onderling sterke overeenkomsten in gedrag op basis waarvan zij gediagnosticeerd worden met een autisme spectrum stoornis. Elk individu met autisme ervaart echter specifieke problemen in het dagelijks functioneren wat maakt dat er op het gebied van begeleiding en behandeling veel behoefte is aan maatwerk (Blijd-Hoogewys, 2008). ReAttach gaat uit van een multimodale benadering waarbij een aantal belangrijke factoren in het neuropsychologisch functioneren (arousal, sensorische integratie, conceptvorming) een hoofdrol spelen. Praktijkonderzoek naar de behaalde resultaten met ReAttach van collega's die de interventie reeds binnen hun praktijk toepassen wijst erop dat naast een brede range van mensen met autisme ook cliënten met psychotrauma of Niet Aangeboren Hersenletsel baat kunnen hebben bij deze methodiek. Positieve meetresultaten bij een brede doelgroep kunnen er op wijzen dat deze multimodale benadering bij clienten verschillende effecten teweeg kan brengen. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten veronderstel ik dat de ReAttach interventie meerdere mogelijkheden biedt tot verbetering van de informatieverwerking. ReAttach is een nieuwe experimentele therapie waarvan de resultaten positief schijnen. Er is echter nog veel onderzoek naar de ins en outs van deze interventie nodig.

1-3-2015 - Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus
Editie 1 - 2015
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website