Magazine Logo

Er zijn 5 resultaten voor:

Placeholder image

De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme

Doel. Het ontwikkelen van een oudervragenlijst (de VSCG) om vroeg sociaal communicatief gedrag te meten bij kinderen met autisme. Methode. Een normgroep (n= 1230) en een klinische groep (autisme met of zonder ontwikkelingsachterstand, n = 108) participeerden in dit onderzoek. Resultaten. De interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid van de VSCG zijn goed. Er kunnen drie PCA-factoren onderscheiden worden: gericht op 'taal en symbolisatie', 'aandacht volgen' en 'wijzen'. Er is een sterk lineair verband tussen leeftijd en de VSCG-totaalscore; rond 24 maanden is er bij de normkinderen sprake van een plafondeffect. Er zijn normscores berekend voor verschillende leeftijdsgroepen; geslachtsnormen hoefden niet te worden berekend. Kinderen met autisme hebben significant lagere scores dan de normgroep; kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand scoren het laagst. Op vijfjarige leeftijd is de VSCG nog steeds onderscheidend bij kinderen met autisme. Conclusie. Met 92 vragen plus een aantal deelvragen (invultijd ongeveer 20 minuten) kan het instrument een waardevolle aanvulling zijn voor het diagnostisch proces bij jonge kinderen met autisme.

1-12-2016 - M.E. Buruma, E.M.A. Blijd-Hoogewys, A.M.N. Huyghen, M.L. Bezemer, P.L.C. van Geert
Editie 4 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Ook kinderen met autisme (in dit artikel over emotie regulatie bij kinderen met autisme beperken wij ons tot de groep met normale cognitieve vermogens, dus een IQ hoger dan 80) hebben behoefte aan sociale contacten, aan vriendschappen. Mogelijk is de invulling hiervan anders, of zijn de verwachtingen in een vriendschapsrelatie anders dan bij kinderen zonder autisme. Dat neemt niet weg dat er wel de wens is tot. Zeker in de puberteit gaat deze wens tot meer intimiteit met leeftijdsgenoten een steeds belangrijkere rol spelen, als de aandacht voor bijvoorbeeld sociale steun zich gedeeltelijk verlegt van ouders naar vrienden (Brown, Bakken, Ameringer, & Mahon, 2008).

1-12-2016 - Carolien Rieffe, Lucinda Pouw, Marieke Bos
Editie 4 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, ouders en professionals bij de transitie naar volwassenenpsychiatrie

Doel. Het onderzoeken van ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, hun ouders en professionals bij de transitie van kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) naar volwassenenpsychiatrie (VWP). Methode Online survey, semi-gestructureerde interviews en focusgroep. Van alle respondenten die een online enquête invulden (n=518) werkten 140 zorgverleners (27%) met jongeren met autisme. Daarnaast zijn 10 professionals die dagelijks werken met jongeren met autisme, 9 jongeren met autisme en 2 ouders geïnterviewd en is met naasten en ervaringsdeskundigen een focusgroep gehouden. Voor de analyse van kwalitatieve data is thematische analyse toegepast. Resultaten Voor diverse betrokkenen in de interviews is de overdracht van KJP naar VWP geen duidelijke gebeurtenis, maar een vaag begrip in een onoverzichtelijk en complexe levensfase. Ervaringen van jongeren met autisme met de transfer van KJP naar VWP zijn positiever wanneer ouder(s) nauw betrokken zijn bij het proces. Problemen hangen samen met beschikbaarheid van - en toegang tot - gewenste zorg, zelfstandigheid van jongere, afstemming tussen KJP en VWP, juridische barrières, voorbereiding en begeleiding bij transitie. Jongeren met autisme en hun ouders pleiten voor continuïteit van begeleiding bij psychosociale en maatschappelijke uitdagingen, zelfstandigheidsbevordering en minder financiële en organisatorische belemmeringen. Alle geïnterviewden willen kortere lijnen tussen school, zorg, jongere en ouders, en pleiten voor ouderbetrokkenheid en begeleiding.

1-12-2016 - Marieke-Beltman, Anneloes van Staa
Editie 4 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik

Focus op Werk is een arbeidsrehabilitatieprogramma gericht op werkbehoud van mensen met autisme. Middels individuele trajectbegeleiding en gezamenlijke gesprekken met de werkgever eventueel gecombineerd met behandeling en/of groepsbijeenkomsten met lotgenoten wordt gezocht naar oplossingen voor de ervaren problemen op de werkvloer. De arbeidsbegeleiding is gebaseerd op het Individuele Plaatsing en Steun model. De betrokkenen - deelnemers, werkgevers, hulpverleners en trajectbegeleiders - zijn erg positief over deze ondersteuning op maat. Zij zien dat Focus op Werk leidt tot concrete werkaanpassingen. Verschillende effecten zijn volgens hen zichtbaar in de werksituatie; onder meer een positievere werkbeleving, verbeterd arbeidsfunctioneren en lagere kans op langdurige uitval in het arbeidsproces.

1-12-2016 - Caroline Place, Harry Michon
Editie 4 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Doel. Nagaan of studenten met autisme zwak zijn in hun lees- en schrijfvaardigheid. Methode. Een groep van studenten met autisme (n = 26) en een controlegroep (n = 52) voerden tal van lees, spelling en schrijfvaardigheidtest uit. groepen werden op hun scores vergeleken. Resultaten. Studenten met autisme zijn zwakker in het lezen van Nederlandse woorden en pseudowoorden maar sterker in het lezen van Engelse woorden. De groepen verschillen niet in spelling en schrijfvaardigheid. Conclusie. De bevindingen vragen om een bijzondere aandacht voor en een speciale aanpak van lees- en schrijfproblemen bij personen met autisme.

1-12-2016 - Wim Tops, Liset Rouweler, Ilse Noens, Dieter Baeyens
Editie 4 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website