Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Feed

Diverse artikelen in de rubriek Feed

1-3-2014 -
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken - Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is een methodiek om herstelondersteunende zorg te bieden. Het is een hulpmiddel voor professionele hulpverleners om mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid te ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van leven. Zij is dertig jaar geleden ontstaan en sindsdien steeds verder ontwikkeld en verfijnd op basis van practice based evidence. De methodiek wordt door duizenden professionals in Nederland, België en andere landen gebruikt. Zo'n vijfjaar geleden heeft er een stevige herijking plaatsgevonden. Deze was zowel inhoudelijk als praktisch van aard. SRH 1.0 werd getransformeerd tot SRH 2.0. De principes en de methodische basis bleven dezelfde, maar vanuit drie kaders werden nieuwe inzichten geïntegreerd. Dit betrof inzichten over herstel, presentie en krachtgericht werken. In praktisch opzicht werd de kern van de methodiek teruggebracht tot de essentie. Hierdoor werd de methodiek nog beter bruikbaar. In dit artikel beschrijven we in kort bestek deze ontwikkelingen.

1-3-2014 - Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-3-2014 -
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kansen voor sociale wijkteams - Kantelen met kwartiermaken

Sociale teams zijn in. In snel tempo werken tal van gemeentes aan de vorming van teams die op lokaal niveau geïntegreerde zorg en ondersteuning kunnen bieden. Gemeentes geven hiermee invulling aan de verantwoordelijkheid die zij in de Wmo krijgen voor ondersteuning aan de inwoners die dit nodig hebben. In deze bijdrage schets ik eerst kort de huidige stand van zaken. Vervolgens ga ik in op de kansen die kwartiermaken en daaraan verwante benaderingen bieden voor sociale teams.

1-3-2014 - Jean Pierre Wilken
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kortdurende Begeleiding aan Huis: een haalbare kaart?

Onder de noemer Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH) is Kwintes gestart met een zorgaanbod dat doelgerichter van aard is dan het voormalige aanbod (langdurende) begeleiding aan huis. KBH is erop gericht om mensen in een betrekkelijk korte periode zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Met ingang van mei 2012 kregen alle nieuwe ambulante cliënten in de regio's Flevoland (Almere, Lelystad), Oost (Veenendaal, Amersfoort) en West (Zeist, Gouda) KBH aangeboden. De eerste ervaringen met KBH zijn bemoedigend.

1-3-2014 - Nicole van Erp, Linda Kreuger, Esther van der Burg en Sonja van Rooijen
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Sociale wijkteams vormen de spil van de participatiesamenleving anno 2015. Jean Pierre Wilken schetst de stand van zaken. De wijkteams bieden volop kansen voor kwartiermaken, rehabilitatie, herstelondersteunende werkwijzen en ervaringsdeskundigheid. Dit zijn kennisbronnen die kunnen voorkomen dat wijkteams terugvallen op de oude leest van de klassieke zorginstellingen. Wilken waarschuwt voor het scheiden van zorg en welzijn in gemeentelijke beleidsstukken: dit leidt tot een tweedeling. Zorg is dan voor de 'kwetsbare burger' en welzijn voor 'actieve burgers'. Vooruitlopend op de gemeentelijke financiering van ambulante begeleiding in 2015 startte zorginstelling Kwintes met het zorgaanbod Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH). KBH is doel- en taakgericht en de focus ligt op mogelijkheden en krachten van cliënten en hun netwerk. Herstel en rehabilitatie staan voorop in de zorgvisie. De eerste ervaringen met KBH zijn bemoedigend.

1-3-2014 - Rozemarijn Esselink
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Toen - Sociale inclusie is geen illusie

Phrenos Psychose Congres, 28 november 2013 te Zwolle Ongeveer 350 deelnemers vonden op 28 november 2013 de weg naar Zwolle, waar het jaarlijkse Phrenos Psychose Congres werd gehouden. Belangwekkend thema was dit jaar: 'Sociale inclusie is geen illusie'. Of, om muzikaal met dagvoorzitter Jaap van Weeghel te spreken: 'Eenmaal trek je de conclusie, sociale inclusie is geen illusie!'

1-3-2014 -
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland - Kenniscentrum Phrenos signaleert

Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen). Zie ook kcphrenos.nl/signalementen.

1-3-2014 -
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van gedwongen kader naar relatieve vrijheid

Voor een aantal kwetsbare patiënten is de overgang tussen het verblijf in een tbs-kliniek en het wonen bij een RIBW te groot. Kwintes en Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek hebben daarom in Almere een forensische tussenvoorziening opgezet. Hier kunnen patiënten weer cliënten worden: mensen met mogelijkheden voor wie terugkeer in de maatschappij reëel in het verschiet ligt. Met dit artikel presenteren de schrijvers deze nieuwe voorziening binnen het forensische werkveld. Tevens vermelden zij de resultaten van een onderzoek naar de werkzaamheid van deze woonvoorziening.

1-3-2014 - Tine Menzel, Hans Schreurs, Bianca Kolthof, Henrike Janssen en Peter Goossens
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wie kerfde 'schuldig' op mijn lijf? Vroegkinderlijke traumatisering, dissociatie en psychose

In herinnering aan Sharon Lefèvre 1 Liever ben ik psychotisch Ik kan mij geen heftige worstelingen herinneren voorafgaand aan gedwongen seksueel contact, aan misbruik. Althans, ik kan me geen gevecht herinneren. Hooguit wat geduw en getrek aan een ietwat onwillig kind. Dat kind, dat was ik. Van binnen zette dat kind zich schrap. Ik verweerde me innerlijk enorm. Het ergste moment in deze opeenvolging van gebeurtenissen was het moment waarop mijn lijf zich gewonnen gaf. Het moment waarop mijn lijf willoos werd. Toe dan maar, doe maar wat je wilt. Dat is het allerergste moment: je gewonnen geven. Vanaf dat moment doet je lichaam iets anders dan wat je zelf van binnen wilt. Voorbij de walging gaan. Je draait je hoofd opzij en sterf een beetje. Van binnen schreeuw je 'nee, nee' en huil je om het erge dat met je wordt gedaan. Van binnen ben je overweldigd door wanhoop. Maar dat mag niet naar buiten komen, dat mag niet worden geuit, niet worden gezien.

1-3-2014 - Wilma Boevink en Dirk Corstens
Editie 1 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website